Zvláště pokud jste v BitTorrent nováčkem, pravděpodobně je pro vás použito v tomto návodu i na dalších místech mnoho nových a neznámých termínů. Proto je tu tento rejstřík, který by vám měl být velkým pomocníkem.

A

announce (oznámení)
Připojení k trackeru za účelem aktualizace vlastního statusu a získání některých informací, zejména pak aktualizovaného seznamu peerů.

B

blok
Pokud si půjčím pojmy z chemie, tak soubor je něco jako molekula. A stejně jako je molekula složena z jednotlivých atomů, tak soubor je tvořen z několika částí. A stejně jako atomy jsou složeny z elementárních částic (elektrony, protony, neutrony), tak části jsou složeny z jednotlivých bloků o pevně dané velikosti 16 KiB. Protože však bloky přímo neovlivňují dokončení přenosu obsahu torrentu, z pohledu BitTorrent se o něm (narozdíl od částí) neuvažuje jako o jednotce dat.
broadcatching
Je stahování obsahu RSS kanálu.
byte (bajt)
Je jednotka udávající velikost dat, kapacitu harddisku, CD-ROM, DVD-ROM apod. Mnoho lidí nesprávně zaměňuje jednoty "bajt" a "bit" při udávání jejich rychlosti připojení. Jeden bajt je složen z 8 bitů.

C

část (piece)
Nejmenší použitelná jednotka dat v BitTorrent. Velikost částí může být rozdílná v závislosti na torrent souboru.
choked (zaškrcený)
Toto slovo popisuje stav BitTorrent komunikace. Pokud je spojení "choked", znamená to, že osoba, která by měla odesílat data, neodesílá nic. Toto se stává, pokud má tato osoba všechny odesílací sloty obsazeny.

D

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Je protokol, pomocí kterého je síťovým zařízením automaticky přidělována unikátní aktuálně neobsazená IP adresa v daném rozsahu (IP pool).
DHT (Distributed Hash Table)
DHT tracker pracuje podobně jako klasický tracker s announce pro získání seznamu peerů, kteří sdílejí stejný torrent jako vy. Protože je ale DHT tracker distribuovaný či výstižněji řečeno rozptýlený, není zde jen jediný bod, který by v případě havárie ochromil DHT síť. Jestliže se jeden uzel (node) odpojí od DHT, tracker bude pracovat dál. U normálního trackeru znamená výpadek serveru jeho nepoužitelnost. DHT bylo vytvořeno z důvodu jeho odolnosti a nezávislosti na jednom serveru.
disková cache
Tato funkce využívá nevyužitou část paměti k ukládání dat pro rychlejší přístup k nim a hlavně pro snížení přístupů na harddisk. Používání diskové cache způsobí zvýšením využití paměti zlepšení výkonu.
disk thrashing
Doslova nakládačka. Pokud je k harddisku přistupováno velmi často, je tento harddisk extrémně zatěžován, což vede k jeho rychlému opotřebovávání a podstatnému zkrácení jeho životnosti. V konečném důsledku to neznamená jen zničení disku, ale především také ztrátu dat na něm uložených.
dostupnost (availability)
Udává počet kompletních kopií obsahu konkrétního torrentu, které jsou dostupné ve swarmu, ke kterému jste připojeni. Toto číslo zahrnuje i podíl vašich dat. Swarm bez seedů a s dostupností nižší než 1.0 pravděpodobně nebude schopen dokončit stahování s kompletním obsahem torrentu.
dvojitý NAT
Situace, kdy je počítač připojen přes více NAT zařízení (většinou routerů). V této situaci přesměrování portu na jednom z nich je pro možnost příchozích spojení nedostatečné. Jak řešit tuto situaci je popsáno v pokročilé příručce Více o přesměrování portu.
download (stahování)
Přenos dat z jiných počítačů do vašeho vlastního.

E

encryption (šifrování)
Zakrývání dat jinými zdánlivě náhodnými daty, aby se skryla jejich skutečná identita.
endgame mód
Změna ve strategii požadování datových částí, když je stahování blízko dokončení. Klient požaduje chybějící části od všech připojených peerů. V normálním režimu požaduje konkrétní část v jednom okamžiku vždy jen od jednoho peera. Endgame mód je použit, protože se download finišujících torrentů často značně zpomalí vzhledem k nasycení spojení ostatních peerů. Požadováním dat od ostatních peerů než čekání na jednoho peera může takovéto zúžení pásma překlenout. Tento mód není používán v normálním režimu, protože velké množství požadavků generuje značný overhead.
ephemeral port range (dočasný rozsah portů)
Rozsah čísel portů automaticky přidělovaných operačním systémem pro použití jakékoli aplikace v systému s přístupem k síti. Tyto porty se obvykle používají k dočasným odchozím spojením. Výchozí rozsah dočasných portů lze konfigurovat pomocí registru systému Windows a mohou se lišit od systému k systému. Více o dočasných rozsazích portů lze získat ve Wikipedii pod heslem Ephemeral Ports.

F

firewall
Ochranná bariéra (hardwarová nebo softwarová), která zabraňuje nežádoucí komunikaci na / z určitých počítačů v závislosti na vytvořených pravidlech.

G

GiB (gibibyte)
Jeden gibibajt odpovídá 1024 MiB nebo 1048576 KiB nebo 1073741824 bajtům. Většina uživatelů místo "gibibajt" užívá zažitý, avšak technicky nesprávný termín "gigabajt".

H

half-open connection (polootevřené spojení)
Spojení, které není plně navázáno. Polootevřená spojení vznikají během navazovaní spojení, kdy se pokoušíte o spojení s IP adresou, ale tato IP adresa ještě neodpověděla.
hash
Hash je něco jako "otisk prstu". Je to kontrolní součet dat ověřující, že jsou data jednotlivých části stahovaných dat kompletní a nepoškozená.
hash check (hash ověření)
Porovnání hash části dat s referenční hodnotou hash za účelem ověření integrity části dat.
hashfail (hash chyba)
Data neprošla kontrolou integrity (hash má jinou hodnotu). Data jsou zahozena a zcela automaticky (aniž by to uživatel zaregistroval) stahována znovu.

I

index
Webová stránka obsahují seznam torrent souborů (většinou i s popisem obsahu) dostupných ke stažení.
interested
Toto slovo popisuje stav BitTorrent komunikace. Pokud je peer interested, znamená to zájem o data, které má protistrana, a připravenost tyto data od této protistrany přijmout.
IP address
Číslo používané k unikátní identifikaci počítače či jiného stroje v rámci sítě.
ISP (Internet Service Provider)
Poskytovatel internetového připojení.
ISP throttling
Termín používaný k vyjádření toho, že internetový provider omezuje BitTorrent přenosy snížením rychlosti nebo jejich úplnou blokací. Viz také throttling.

K

KiB (kibibyte)
Jeden kibibajt odpovídá 1024 bajtům. Většina uživatelů místo "kibibajt" užívá zažitý, avšak technicky nesprávný termín "kilobajt".
klient
Aplikace, s jejímž prostřednictvím je uživatel připojen ke swarmu. V našem případě je klientem µTorrent.

L

LAN (Local Area Network)
Místní síť počítačů (doma, v kanceláři apod.).
LAN IP address
Soukromá interní IP adresa počítače v místní síti LAN. LAN IP adresa není viditelná uživatelům, kteří jsou vně vaší LAN (uživatel jinde v Internetu). Jak je popsáno v RFC 1918, následující rozsahy IP adres jsou rezervovány pro LAN:
  • 10.0.0.0 - 10.255.255.255
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255
LPD (Local Peer Discovery, Hledání lokálních peerů)
Metoda, pomocí které se µTorrent pokouší najít nové lokální peery náležející do vaší místní počítačové sítě. Local Peer Discovery používá IP multicast.
leecher
Osoba, která pouze stahuje, ale už neodesílá stažená data zpět jiným uživatelům ve swarmu. Takovýto uživatel se zpravidla po dosažení kompletnosti dat ihned odpojí - ukončí seedování. Označení "leecher" je silně negativní. Takovýto uživatel je na privátních trackerech zavržen.

M

magnet URI
Odkaz, který řekne klientovi, jaký soubor má hledat a stáhnout přes DHT.
MiB (mebibyte)
Jeden mebibajt odpovídá 1024 KiB nebo 1048576 bajtům. Většina uživatelů místo "mebibajt" užívá zažitý, avšak technicky nesprávný termín "megabajt".
Micro Transport Protocol (uTP)
Spolehlivý transportní protokol založený na UDP navržený pro minimalizování latence a maximalizování šířky pásma. uTP snižuje nasycení šířky pásma často vznikající při stahování dat prostřednictvím BitTorrent a současném užívání jiných služeb Internetu.

N

NAT (Network Address Translation)
Je routerem prováděný překlad IP adres pro datové pakety tak, že může být současně připojeno k Internetu více počítačů v LAN v rámci stejné WAN IP adresy.
NAT-PMP (NAT Port Mapping Protocol)
Alternativa k UPnP, vytvořena společností Apple, Inc. NAT-PMP není tak široce podporován jako UPnP. Zavádění tohoto protokolu bylo dlouho limitováno pouze na výrobky Apple, Inc.
NAT Traversal
Technika navazování spojení, která projdou i přes NAT brány. Pokud to funguje, NAT traversal může pomoci překlenout problémy s přesměrováním portů, kdyby byl jinak peer nepřipojitelný.

O

optimistic unchoke
Je odesílání dat protistraně mimo pořadí efektivity. Tento status je postupně cyklicky přidělován po předchozím statusu choked všem připojeným peerům (v jeden okamžik vždy jen jednomu).
overhead
Přidaná data užívaná a vyžadovaná pro komunikaci a koordinaci (režijní komunikace) mezi odesílatelem a příjemcem. Overhead není součástí aktuálně přenášených efektivních (payload) dat.

P

P2P (peer-to-peer)
Decentralizované sdílení dat, kdy jsou data přenášena přímo mezi uživateli, aniž by byla ukládána na nějaký centrální server. Tento způsob přenosu dat je podstatně efektivnější a rychlejší, než kdyby všichni zájemci o určitá data byli připojeni k jednomu centrálnímu serveru a data stahovali z něj. Takovýto server i jeho internetové připojení by byly přetíženy. Při peer-to-peer propojení uživatelů je zatížení sítě rozloženo mezi všechny aktivní uživatele sdílející tytéž data.
payload
Aktuální efektivní data (soubory obsahu torrentu), která jsou přenášena od odesílatele k příjemci a která neobsahují overhead.
PE (Protocol Encryption, šifrování protokolu, kódování přenosu)
Specifikace šifrování dat společně vytvořená vývojáři Azureus/Vuze a µTorrent k překlenutí omezování či blokování BitTorrent přenosů ISP. Existuje několik metod šifrování, od úplného šifrování veškerých dat po částečné šifrování dat (šifrování pouze hlavičky, ne nepodobné s PHE, i když ne tak snadno detekovatelné).
peer
Uživatel/klient připojený ke swarmu. Lidé někdy zmiňují-li se o peerovi, myslí leechera. Leecher je však také hanlivé označení pro uživatele, který zpětně nesdílí stažená data. Je proto doporučeno používat tyto termíny: seed = uživatel se 100% dat; peer = obecný uživatel P2P sítí, nebo uživatel s 0-99,9% dat; leecher = pijavice, která jen stahuje a nic neodesílá zpět jiným uživatelům.
peer list
Seznam obsahující IP adresy a porty ostatních peerů (uživatelů).
PEX (Peer Exchange)
Funkce k výměně seznamu peerů s ostatními peery, kteří podporují stejnou implementaci PEX (defakto omezeno jen na uživatele stejného BitTorrent klienta). Výměnou seznamu peerů je možné najít peery nezahrnuté na seznamu peerů získaném z trackeru.
PHE (Protocol Header Encryption)
Stará metoda kódování hlavičky dat vytvořená vývojáři BitComet k řešení problému s blokováním P2P internetovými providery. Tato metoda kódování je však slabá a tak nečiní ISP moc námahy, tuto komunikaci odhalit.
piece distribution
Obecná distribuce částí napříč swarmem. BitTorrent je obecně nejefektivnější, když je distribuce částí náhodná s minimálním "shlukováním" částí dostupných ve swarmu.
Počáteční Seed (Initial Seeding, Super Seeding)
Metoda seedování, která snižuje zatížení prvního seeda. Při normální metodě seedování tento seed běžně uploaduje do swarmu 150% až 200% dat obsahu torrentu než nějaký jiný peer získá kompletní kopii celého obsahu souborů torrentu a stane se dalším seedem. Při počátečním seedování tento seed odešle každou část dat jen jednou a tak ostatní peeři si tyto části už musí sdílet jen sami mezi sebou. A tak první seed odešle zpravidla jen 100% až 105% dat (v závislosti na hashfail). Počáteční seedování nemusí nezbytně znamenat zvýšení rychlosti uploadu nebo snížení seedovacího času. Tato funkce smí být použita jen pokud jste jediným seedem a pokud jsou ke swarmu připojeni alespoň další dva peeři. Počáteční seedování nepoužívejte, pokud máte vysokou rychlost uploadu, nebo pokud swarm obsahuje zafirewallované peery (ti mají menší propojitelnost s ostatními peery).
poisoning (otrávení)
Akt záměrného odesílání neplatných náhodně generovaných dat do swarmu, což způsobí u přijímajících peerů spoustu hash chyb. Nejčastějším zdrojem "otravy" swarmu jsou anti-P2P organizace.
přesměrování portu (port forwarding)
Přesměrování portu je způsobem směřování příchozích spojení skrz routery. Řeší to problémy s NAT a umožní to peerovi být připojitelný z internetu na konkrétním přesměrovaném portu.
privátní torrent
Obsahuje-li torrent atribut privátní torrent, znamená to obecně pro všechny BitTorrent klienty (µTorrent nevyjímaje), že u tohoto torrentu mají vypnout funkce DHT, Hledání lokálních peerů a Peer Exchange. Privátní torrenty jsou distribuovány privátními trackery jako metoda izolovaní swarmu od uživatelů, kteří nejsou registrovanými členy trackeru.
privátní tracker
Tracker, který umožňuje používání až po registraci / přihlášení uživatele. Na privátních trackerem musí uživatelé udržovat ratio na požadované hodnotě (pod trestem banu, je-li ratio příliš nízké). Tímto je minimalizován výskyt leecherů, který převládá na mnoha veřejných trackerech.
protokol
Soubor pravidel a popisů jak něco dělat. V případě BitTorrent protokolu je to soubor pravidel popisujících, jak mají BitTorrent klienti mezi sebou komunikovat a přenášet data.
proxy
Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpověď následně odesílá zpět na klienta. Proxy server odděluje lokální počítačovou síť (intranet) od Internetu.

R

ratio
Je číslo udávající poměr mezi odeslanými a staženými daty. Ideální je udržovat si hodnotu ratio okolo 1.000, což znamená, že odešlete alespoň takové množství dat, které jste stáhli.
reseed
Uživatelé, kteří mají již obsah tohoto torrentu kompletně stažen, se znovu připojí ke swarmu bez seedů a svým seedováním umožní ostatním peerům dokončit stahování požadovaných dat.
RSS kanál
Je pravidelně aktualizovaný jednoduchý XML soubor obsahující ve zkratce různé informace, např. titulky zpráv, příspěvky na fóru nebo, v našem případě informace o nově uploadovaných torrentech s přímým odkazem na jejich stažení. Takovýto RSS kanál je pak možno použít v µTorrent RSS stahovači.

S

scrape
Je získávání statistik (počet seedů a peerů) z trackeru týkající se specifického swarmu.
seed
Je peer, který má již kompletní data (100% souborů) obsahu torrentu.
seeding
Připojení se uživatele ke swarmu jako seed.
snubbed
Toto slovo popisuje stav BitTorrent komunikace. Klient je označen jako snubbed (uražený), pokud delší dobu nepřijímá žádnou komunikaci.
statická IP adresa
Je pevná neměnná IP adresa, která je danému počítači trvale přidělena. Statická IP adresa je podmínkou, aby bylo možno manuálně nastavit přesměrování portu.
swarm
Je skupina peerů (zahrnující i seedy), kteří jsou připojení k jednomu .torrent souboru.

T

throttle (škrcení)
Úmyslné zpomalování přenosové rychlosti (download a/nebo upload), typicky používané v souvislosti s ISP throttling.
torrent
Malý soubor obsahující metadata souborů, které popisuje. V jiné souvislosti může být použit k odkazování na swarm připojený k tomuto malému souboru.
tracker
Server, který umožňuje klientům získávat informace o jiných peerech připojených k témuž torrentu, aby se s nimi mohli spojit a sdílet data obsahu tohoto torrentu.

U

upload (odesílání)
Přenos dat z vašeho počítače do jiných počítačů.
UPnP (Universal Plug and Play)
Protokol, který umožňuje zařízením spolu navzájem jednoduše komunikovat. V případě µTorrent, UPnP je použit pro automatické nastavení přesměrování portu na routeru bez nutnosti zásahu uživatele.

V

veřejný tracker
Je to tracker, který je otevřen všem uživatelům (narozdíl od privátních trackerů, na které mají přístup pouze registrovaní uživatelé).

W

WAN (Wide Area Network)
Počítačová síť, která pokrývá velké geografické území a ke které je připojeno mnoho různých LAN sítí. V našem případě je za WAN považován Internet.
WAN IP adresa
Je veřejná externí IP adresa, pod kterou vás nebo vaši sít mohou ostatní uživatelé WAN vidět. WAN IP adresa neodhaluje nic o vaší interní IP adrese umístěné v síti LAN připojené k Internetu.
Web UI (webové rozhraní)
Je možnost dálkového ovládání µTorrent pomocí webového rozhraní, které je dostupné pomocí webového prohlížeče na kterémkoli počítači v Internetu.
web seed
Zde je seedem jednoduše běžný webový server hostující požadovaný soubor. BitTorrent klienti, kteří podporují web seedy jej použijí stejně, jako by se jednalo o běžného seeda. Samozřejmě mohou požadovat jednotlivé segmenty dat z tohoto serveru stejně, jako požadují části od běžného seeda. Použitím webového seedu zajistíte, že torrent swarm nezanikne tak dlouho, dokud budou data ponechána na serveru, nebo dokud nebude server odstaven. Pamatujte však, že data odeslaná z web seedu se vám nezapočítávají jako upload do ratio.

Z

zahozeno (wasted)
Data u nichž nesouhlasí kontrolní součet hash nebo taková, která jsou stažena nadbytečně či duplicitně, jsou vymazána.