Jak mohu přidat další sloupce hodnot do seznamů?

Pravým kliknutím na záhlaví sloupců se zobrazí kontextové menu, ve kterém si vyberete požadované sloupce. Pro výchozí sloupce klikněte na volbu "Reset".


Jak blokovat konkrétního peera, aby se ke mně nemohl připojit?

Vytvořte soubor ipfilter.dat. Do něj zapište IP adresu nechtěného peera. Volbou Znovu načíst ipfilter.dat bude tento peer v µTorrent okamžitě zablokován.


Jak mohu změnit vlajky zobrazované v tabulce Uživatelé?

Pro změnu vlajek použijte soubory flags.conf a flags.bmp.


Jak mohu změnit ikony µTorrent?

Ikony lze měnit umístěním vlastních .ico souborů (dle specifikace) do složky nastavení µTorrent. Po restartu µTorrent budou ikony načteny.


Jak mohu změnit jazyk grafického rozhraní µTorrent?

Kliknutím na Stáhnout překlad bude stažen a nainstalován jazykový soubor utorrent.lng. Preferovaný jazyk zvolte z rozbalovací nabídky Jazyk. V případě potíží lze jazyk stáhnout ručně kliknutím na tlačítko Více....


Jak mohu nastavit diskovou cache?

Nejdůležitějším krokem je pochopit, jak možnosti diskové cache ovlivní µTorrent. Zvětšením cache se sníží počet přístupů k diskům, zmenšením cache se zvýší počet přístupů k diskům.


Jak mohu vytvořit vlastní torrent?

Pro vytvoření vlastního torrentu a jeho sdílení s ostatními uživateli použijte funkci Vytvořit nový torrent v µTorrent.


Jak mohu povolit DHT?

Můžete jej povolit v nastavení BitTorrent. I když je DHT zapnut, ne všechny torrenty jej musí používat. Torrenty s atributem Privátní torrent mají DHT zakázáno používat. Dříve přidané torrenty nemusí mít DHT zapnuto.


Jak mohu povolit Počáteční Seed (Super Seeding)?

Můžete jej aktivovat ve vlastnostech torrentu. Počáteční Seed použijte jen, pokud jste jediným seedem v početném swarmu.


Jak zapnout Hledání lokálních peerů?

Hledání lokálních peerů (Local Peer Discovery) je možné zapnout u jednotlivých torrentů ve vlastnostech torrentu. Pro automatické zapínání u všech torrentů zaškrtněte volbu Zapínat Hledání lokálních peerů v okně Možnosti. Torrenty s atributem Privátní torrent mají Hledání lokálních peerů zakázáno používat.


Jak zapnout Peer Exchange?

Peer Exchange je možné zapnout u jednotlivých torrentů ve vlastnostech torrentu. Pro automatické zapínání u všech torrentů zaškrtněte volbu Zapínat Peer Exchange v okně Možnosti. Torrenty s atributem Privátní torrent mají Peer Exchange zakázáno používat.


Jak povolit Kódování přenosu?

Kódování přenosu (Šifrování protokolu, Protocol Encryption) lze povolit, vynutit či zakázat volbou Kódování přenosu v okně Možnosti. Kódováním přenosu je možno BitTorrent protokol skrýt před vaším ISP. Pokud blokuje P2P, zvolte "Vynuceno" a zrušte zaškrtnutí volby Povolit nekódovaná příchozí spojení.


Jak zapnout NAT Port Mapping Protocol (NAT-PMP)?

NAT-PMP lze zapnout v nastavení Připojení. Pokud váš router nepodporuje NAT-PMP (někdy je nutno v routeru povolit), budete muset přesměrovat port manuálně.


Jak zapnout Universal Plug and Play (UPnP)?

UPnP lze zapnout v nastavení Připojení. Pokud váš router nepodporuje UPnP (někdy je nutno v routeru povolit), budete muset přesměrovat port manuálně.


Jak mohu nahrát torrent z příkazové řádky?

Spusťte utorrent.exe s parametrem /DIRECTORY.


Jak mohu alokovat místo na disku pro všechny soubory při spuštění úkolu torrentu?

Zaškrtněte volbu Vymezovat místo souborům v okně Možnosti.


Je možné přidávat příponu nekompletním souborům?

Ano, zaškrtněte volbu Přidat .!ut k nekompletním souborům v okně Možnosti. Tato volba má okamžitý efekt po uložení nového nastavení.


Je možné automaticky načítat torrenty z určité složky?

Ano, zaškrtněte volbu Automaticky načítat torrenty z a určete složku, ze které budou torrenty načítány.


Jak nastavit µTorrent, aby automaticky banoval peery odesílající chybná data (HASH chyby)?

bt.ban_threshold určuje počet HASH chyb, po jejich dosažení provede akci podle následujících nastavení. Je-li bt.use_ban_ratio neaktivní, µTorrent peera zabanuje okamžitě. Je-li aktivní, µTorrent ověří poměr mezi dobrými a chybnými částmi, které peer odeslal a pokud je tento poměr menší než bt.ban_ratio, peer bude zabanován. Je-li více peerů ve stejném rozsahu IP adres zabanováno, je v případě aktivní volby bt.use_rangeblock zabanován celý rozsah IP adres.


Jak nastavit µTorrent, aby automaticky přesouval kompletně stažené soubory?

Zaškrtněte volbu Kompletně stažené přesunout do a určete složku, do které se budou soubory dokončených úkolů torrentů přesouvat. Chcete-li ještě třídit soubory podle kategorií torrentů, zaškrtněte volbu Připojit kategorii torrentu.


Může µTorrent automaticky spouštět určený program po dokončení stahování?

Ano, ve vlastnostech torrentu vyplňte pole Spustit program. Je-li správně vyplněno, µTorrent spustí určený program ihned po dokončení stahování tohoto torrentu.


Jak nastavit µTorrent, aby mazal soubory do Koše?

Zaškrtněte volbu Přesunout do koše, je-li to možné v kontextovém menu tlačítka Odstranit na nástrojové liště. Jsou-li mazané soubory větší než volná kapacita Koše, jsou smazány úplně.


Jak nastavit µTorrent, aby stahoval soubory z RSS kanálu?

Nejdříve najděte RSS kanál obsahující přímé odkazy na .torrent soubory v některém z těchto tagů: <guid>, <link>, nebo <enclosure>. Po přidání RSS kanálu (ujistěte se, že jste zadali přihlašovací údaje, jsou-li požadovány), můžete vytvořit filtr Oblíbené pro kanály, ze kterých budou automaticky stahovány torrenty odpovídající zadaným parametrům. Je-li filtr správně nastaven a je-li aktivní, pak se bude µTorrent starat o stahování za vás.


Jak nastavit µTorrent, aby upřednostnil první a poslední kus každého souboru?

Povolte bt.prio_first_last_piece v Možnosti - Rozšířené.


Jak nastavit µTorrent, aby se spouštěl v boss-key režimu?

Spusťte µTorrent s parametrem /HIDE.


Jak nastavit µTorrent, aby se spouštěl minimalizovaný?

Spusťte µTorrent s parametrem /MINIMIZED.


Jak udělat, aby µTorrent zastavil stahování a pouze seedoval?

Aby se toto dalo provést u všech torrentů, použijte Plánovač, ve kterém nastavíte režim Jen seedování na dny a časy, kdy si přejete pouze uploadovat.

Chcete-li toto provést jen u jednoho torrentu, zastavte jej. Pak pod záložkou Soubory označte všechny soubory a nastavte jim prioritu na "Nestahovat." µTorrent pouze dotáhne rozpracované nekompletní části a pak bude jen uploadovat. Toto můžete ověřit na panelu pod záložkou Části.


Jak mohu zastavit seedování torrentu po dosažení požadované hodnoty ratio?

Nastavte Limit uploadování (kB/s) na 0. Nyní, když úkol torrentu splní podmínky Seedovat dokud, bude zastaven.


Jak nastavit µTorrent, aby používal proxy?

Do nastavení Připojení doplňte údaje o proxy. Pokud si myslíte, že proxy server zvládne i vyšší zátěž, můžete nastavit i Používat proxy server pro peer-to-peer spojení.


Jak mohu manuálně provést announce na trackery?

V kontextovém menu úkolů torrentů zvolte Aktualizovat tracker. Alternativně lze totéž provést na panelu pod záložkou Trackery. Může se však stát, že volba manuální announce může být trackerem blokovaná.


Jak rychle přesunout úkol torrentu na začátek nebo na konec fronty?

Přidržením Shift během kliknutí na nástrojové liště na Přesun ve frontě nahoru nebo Přesun ve frontě dolu případně Shift a stejnojmenné volby v kontextovém menu seznamu torrentů.


Jak rychle změnit limity upload a download?

Celkové rychlostní limity mohou být rychle změněny v kontextovém menu stavové lišty případně v kontextovém menu tray ikony.

U jednoho úkolu torrentu lze rychlou změnu limitů provést v kontextovém menu úkolu torrentu pod položkou Šířka pásma.


Jak přejmenovat úkol torrentu v seznamu torrentů?

Úkol torrentu může být přejmenován pomalým dvojklikem na úkol torrentu, nebo stisknutím F2 po označení požadovaného úkolu torrentu. Pro zrušení přejmenování stiskněte Esc. Pro potvrzení změn stiskněte Enter.


Jak mohu přesunout soubory ze složky stahování?

Při přidávání torrentu můžete zvolit jinou než výchozí složku stahování. Později lze souboru obsahu torrentu přesunout takto:

  1. Zastavte úkol torrentu, jehož soubory obsahu chcete přesunout.
  2. Přesuňte soubory do nového umístění.
  3. Použijte Soubory stáhnout do... v kontextovém menu a vyberte nové umístění souborů.
  4. Pokud µTorrent neprovede automatickou kontrolu integrity souborů, vyvolejte tuto kontrolu z kontextového menu Zkontrolovat soubory.

Jak spustit více instancí µTorrent najednou?

µTorrent spusťte s parametrem /RECOVER. Případným konfliktům lze předcházet:

  1. Vytvořením přenosné instalace µTorrent.
  2. Vytvořením zástupce s parametrem /RECOVER zapsaným až za uvozovkami úplné cesty k utorrent.exe.
  3. Nastavením jiného portu naslouchání (a případně i rozdílným alternativním naslouchacím portem, je-li používán).
  4. Nastavením přesměrování portu, používáte-li router a/nebo firewall.
  5. Rozdělením šířky pásma mezi jednotlivé instance µTorrent.

Jak nastavit boss-key?

Boss-key lze definovat v nastavení Soukromí. Po stisknutí Boss-key (objeví-li se šéf) dojde k okamžitému skrytí µTorrent, dalším stisknutím k jeho opětnému zobrazení.


Jak nastavit výchozí akci při odstraňování úkolů torrentů?

Výchozí akce může být nastavena pravým kliknutím na ikonu Odstranit na nástrojové liště, přidržením Shift a následně levým kliknutím na požadovanou akci. Alternativně lze toto nastavit i v rozšířeném nastavení gui.default_del_action.


Jak nastavit výchozí složku stahování pro magnet URI?

µTorrent při stahování přes magnet URI používá výchozí složku stahování. Není-li tato složka nastavena, µTorrent použije %UserProfile%\Downloads.

µTorrent od verze 2.2 může zobrazovat okno s volbou složky stahování i při stahování přes magnet URI, je-li to povoleno.


Je možné některé soubory z úkolu torrentu nestahovat?

Soubory mohou být vyřazeny ze stahování v okně Přidat nový torrent. Později lze soubory vyřadit v kontextovém menu panelu pod záložkou Soubory.


Je možné seřazovat položky na seznamech podle více sloupců?

Ano. Můžete seřazovat položky podle libovolného sloupce levým kliknutím na jeho záhlaví. Chcete-li položky seřazovat ještě podle dalšího kritéria, pak přidržte Shift a klikněte levým na záhlaví dalšího požadovaného sloupce.


Jak mohu použít vestavěný tracker v µTorrent?

Tracker zapnete v rozšířeném nastavení volbu bt.enable_tracker. Před použitím si pozorně přečtěte popis této funkce.


Jak nastavit plánovač, aby ovládat rychlosti přenosu?

Nejdůležitějším krokem je pochopit, jak nastavení plánovače ovlivní µTorrent. Zbytek už je jen klikání a tažení kurzoru v časové mříži, kdy volbou některé z barev nastavíte odpovídající efekt.


Jak nastavit Web UI?

Po zapnutí Web UI µTorrent automaticky stáhne a nainstaluje vše potřebné. Na vás je jen vyplnit přihlašovací jméno a heslo pro přístup přes webové rozhraní µTorrent. Pokud si přejete pro Web UI používat jiný než výchozí naslouchací port, specifikujte požadovaný alternativní naslouchací port. Chcete-li, můžete povolit přístup k Web UI jen z určitých IP adres. Aby bylo Web UI použitelné, nesmíte být zafirewallováni.


Co jsou to kategorie?

Kategorie (v některých aplikacích označované jako štítky) slouží k zařazování jednotlivých úkolů torrentů do skupin podle libovolných kritérií (typ obsahu, tracker, apod.), čímž napomáhají k lepšímu organizování a třídění úkolů torrentů.

Pro zařazení úkolu torrentu do určité kategorie použijte kontextové menu, ve kterém vyberete některou z existujících kategorií, nebo vytvoříte novou. Kategorie lze využívat i pro organizaci stažených souborů.