Teď, když jste přešli na µTorrent, jste pravděpodobně zvědaví, zda a případně jak budete moci importovat všechny úkoly torrentů, které jste měli spuštěny v předchozím klientovi. Nebojte, jde to a tento proces je relativně jednoduchý. Vyžaduje to jen trochu času v závislosti na množství dat, která budou do µTorrent "importována". Čím více dat obsahu torrentů co do velikosti i množství souborů, tím více času to zabere, protože všechny tyto data musí projít ověřením integrity, což je operace časově náročná.

Odstranění extra přípon

Někteří klienti a ani µTorrent není výjimkou (pokud mu to nastavíte) označují neúplné soubory speciální příponou. Proto, aby import těchto souborů do µTorrent proběhl bez problémů, je nutno tyto přípony z nekompletních souborů předem odstranit. Je-li nutno toto učinit u mnoho souborů, může se to velmi snadno stát zdlouhavým a nudným úkolem. Naštěstí je možno použít jednoduchý skript, který po spuštění z příkazové řádky odstraní nechtěné přípony ze všech souborů v té složce (včetně podsložek), ze které byl spuštěn:

@for /r %%i in (*.XT!) do @move "%%~fi" "%%~dpni"

Zkopírujte a vložte řádek nad tímto odstavcem do nového textového souboru, ve kterém pak změníte řetězec XT! na příponu, kterou si přejete odstranit. V případě BitComet změníte v tomto skriptu řetězec XT! na bc!. Tento soubor poté uložíte jako "batch file" tedy soubor s příponou .bat (například BitComet.bat). Ten potom nakopírujte do složky stahování, ve které si přejete odstranit nechtěné přípony ze souborů a tento soubor tam spusťte.

Importování úkolů torrentů

Po odstranění extra přípon je zbytek tohoto procesu lehce zvládnutelný a většinou bez výskytu jakýchkoliv chyb. Vše, co musíte udělat, je otevřít torrent soubor a ukázat na umístění souborů obsahu torrentu, kam již byly ukládány předchozím BitTorrent klientem. µTorrent automaticky provede kontrolu integrity dat a úkol torrentu obnoví do takového stavu, v jakém byl při opuštění předchozího klienta. Pamatujte, že toto musíte provést s každým torrentem, který chcete importovat.

Pro nahrávání torrent souborů existuje ještě alternativní metoda, která nevyžaduje zásah uživatele a tak je toto nejlepší způsob importu pro uživatele s mnoha úkoly torrentu. Je zde ale jeden nezbytný předpoklad, aby bylo možno tuto metodu použít. Všechny soubory obsahů torrentů, které si přejete importovat, musí být umístěny v běžné složce takové, jakou byste zvolili pro stahování obsahu torrentu. Postup je následující:

  1. V Nastavení - Možnosti - Složky zaškrtněte volbu Soubory stahovat do a zrušte zaškrtnutí volby Vždy zobrazovat dialog. Pak zvolte složku, do které budou stahovány všechny soubory/složky obsahů torrentů. Ujistěte se, že volba Nespouštět stahování automaticky zůstala nezaškrtnutá.
  2. Nyní vytvořte kdekoli novou složku. Přejděte na volbu Automaticky načítat torrenty z a zadejte cestu k nově vytvořené složce.
  3. Po potvrzení změn přesuňte všechny .torrent soubory, které si přejete automaticky nahrát do té nově vytvořené složky. Objeví-li se v této složce torrenty, µTorrent je automaticky načte, zkontroluje soubory obsahu těchto torrentů a poté úkoly torrentů spustí.

Po dokončení stahování µTorrent ponechá tento úkol běžet dál v režimu seeduji. Až import torrentů dokončíte, bez obav provedené změny v nastavení vraťte zpět.

Změna asociace .torrent souborů

Poslední změnou, kterou je třeba provést, je změna asociace .torrent souborů z předchozího klienta na µTorrent. To můžete provést levým kliknutím na tlačítko Asociovat s .torrent soubory.